Blue Flower

 

Endoskopowe badanie połykania

Jedną z dwóch metod uważanych obecnie na świecie za złoty standard w diagnostyce dysfagii jest endoskopowe badanie połykania. Badanie to przeprowadza się cienkim endoskopem przez nos. Protokół badania obejmuje:

ocenę morfologii i funkcji struktur gardła i krtani w spoczynku, próby czynnościowe bez pokarmu, ocenę przełykania śliny, próby czynnościowe z pokarmami testowymi o różnych konsystencjach oraz testowanie skuteczności potencjalnych strategii kompensacyjnych.

Badanie to pozwala na:

- ocenę obecności aspiracji/ryzyka aspiracji pokarmów o różnej konsystencji

- identyfikację głównego mechanizmu odpowiedzialnego za zaburzenia połykania oraz

- ocenę skuteczności ew. strategii kompensacyjnych

Dzięki temu możliwe jest wskazanie bezpiecznych dla chorego sposobów karmienia oraz sformułowanie indywidualnych zaleceń dotyczących terapii. W ostrym udarze ocena obecności penetracji i aspiracji oraz sprawności mechanizmów obronnych pozwala dodatkowo na ocenę ryzyka zapalenia płuc i oraz długookresowej prognozy dotyczącej końcowego wyniku rehabilitacji.

 

Zdjęcia z videoendoskopii przedstawiają przykłady sytuacji klinicznych związanych z ryzykiem aspiracji:

  1. zaleganie po przełknięciu
  2. zaciekanie płynu w okolice przedsionka krtani przed wyzwoleniem odruchu połykania
  3. zaleganie śliny w gardle i jej penetracja do przedsionka krtani

 

 

Zaleganie treści pokarmowej w prawym zachyłku gruszkowatym. Ryzyko aspiracji.

Zaciekanie

 

 

 

 

Zaleganie śliny w zachyłkach gruszkowatych. Penetracja w okolicy spoidła tylnego.

 

Badanie videoendoskopowe jest dostepne aktualnie tylko w nielicznych ośrodkach. Nie jest ono finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.